3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

Max Payne 3 Patch 1.0.0.47 – error NSIS

NSIS Error when running Max Payne 3 on PC

Odpowiedź: Po pierwsze, trzeba usunąć z Twojego komputera pliki tymczasowe: Start-> Uruchom->% Temp%.

Jeśli problem nadal występuje może oznaczać, że Social Club nie zainstalował się poprawnie. Proszę odinstalować aplikację Social Klubu, a następnie zainstalować ręcznie, przechodząc do folderu ‘redystrybucyjnego na płycie \ RGSC \ i uruchomić na Social CLub Setup.exe’ (kontynuacja zgodnie z instrukcjami).

Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj odinstalować Max Payne 3 i następnie Social Club. Ponowna instalacja Max Payne 3 umożliwi grę w konfiguracji i aktualizacji Social Club.

Uwaga: Programy antywirusowe mogą usuwać lub wprowadzać w stan kwarantanny niezbędnych plików instalacyjnych. Proszę sprawdzić, czy nie ma konfliktów, a także w razie potrzeby stworzyć wyjątek dla Max Payne 3/Social Klubu lub czasowo wyłączyć / odinstalować. Jeśli zdecydujesz się odinstalować, spróbuj Microsoft Security Essentials (za darmo) podczas instalacji, aby zapewnić nadal ochronę systemu.

Oto wyjaśnienie błędu NSIS z forum firmy Microsoft http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/nsis-error/4e2c6938-8727-4cc8-b783-557e5d0e9f26:

Błędy NSIS mogą wystąpić w jednej z następujących warunków:
1. Pliki oprogramowania pobrane z Internetu nie są kompletne.
2. Pobrane pliki programowe zostały zmodyfikowane od wersji oryginalnej.
3. Twój komputer jest zainfekowany wirusem.
4. Fizyczne media, które są wykorzystywane, aby zainstalować program są uszkodzone.
5. Wymagania techniczne (na przykład, napęd CD / DVD) działa prawidłowo.

Możesz wykonać następujące zadania:
Uwaga: Spróbuj zainstalować oprogramowanie po każdym zadaniu.
1. Usuwanie pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Aby to zrobić, w programie Microsoft Internet Explorer 8 oknie otwórz menu Narzędzia i wybierz polecenie Usuń historię przeglądania …. Następnie kliknij przycisk Delete All, a także zaznaczyć pole wyboru w oknie potwierdzenia, które zostanie wyświetlone. Na koniec kliknij Tak, aby całkowicie wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.
2. Jeśli nazwa pobranych plików instalatora składa się z wielu słów, zmień go aby mieć tylko jedno słowo do napisania, SoftwareNameInstaller.exe.
3. Jeśli to możliwe, należy pobrać plik instalatora oprogramowania z innego zatwierdzonego źródła.
4. Aktualizacja oprogramowania antywirusowego / wykorzystywanego oprogramowania
zabezpieczającego.
5. Wyłącz program antywirusowy i wszelkie programy narzędzie przyspieszenia na komputerze, przed wykonaniem pobierania.
6. Dokładnie skanuj komputer w poszukiwaniu potencjalnych wirusów lub zakażenia spyware.
Poniższy link jest aby uruchomić darmowe skanowanie:
http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm
Poniższy wątek omawia temat usuwania wirusów i złośliwego oprogramowania online:
http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/vistasecurity/thre …

Inna metoda obejścia problemu:
1. Otwórz okno wiersza polecenia, aby to zrobić, kliknij przycisk Start systemu Windows i w pasku wyszukiwania wpisz cmd.exe i kliknij prawym przyciskiem myszy i uruchom jako administrator.
2. Przeciągnij plik instalatora w tym oknie.
3. Naciśnij klawisz spacji raz i wpisać / NCRC a następnie naciśnij klawisz Enter.

W moim przypadku reinstalacja gry naprawiła powyższy błąd więc wnioskuje, że to była wina nie do końca pobranych plików aktualizacji gdyż w połowie pobierania plików nowej aktualizacji pasek ładowania zatrzymywał się i przechodził bezpośrednio do instalacji gdzie w pełni nie był pobrany plik, aktualizacji. Po reinstalacji pasek pobierania dochodził do końca po czym bezpośrenio przechodził do instalowania aktualizacji i jest wszystko ok…

Źródło: Rockstar Games Support

3D-MP-Killers-Crew

3dmp

3d-mp

Ostatecznie wybrałem załogę pod sympatycznym emblematem 3d-mp z tego względu, że będzie bardziej pasować do wszystkich gier tpp od Rockstar i będzie obejmować także załogę do nadchodzącego powoli GTA V dlatego też polecam wszystkim rodakom, a także z poza naszych granic dołączanie do ekipy aby rozgrywać pierwsze rozgrywki wieloosobowe. Wraz z odblokowywaniem kolejnych rozdziałów fabuły w grze będą odblokowywane różne dodatki, a także tryby multiplayer. Możecie też zerknąć na ekipę Payne Killer gdzie jest wielu członków więc weźmy z nich przykład i miejmy chociaż parę bardzo dobrych graczy aby móc rywalizować z innymi ekipami ; )

Max Payne 3 Multiplayer: Community

Community

Jako część zobowiązania wsparcia Rockstar dla Max Payne 3 wspólnota Multiplayer przez całe lato i poza nim, będzie chętna, aby usłyszeć twój bezpośredni komentarz na temat wszystkiego i wszystkich na podstawie tych kilku pierwszych dni międzynarodowej internetowej akcji. Jak z każdym dobrym doświadczeniem internetowym wieloosobowej rozgrywki, będziemy nadal dostrajać aspekty równowagi w grze w oparciu o opinie graczy i na podstawie stałej analizy online metryki. Będziemy używać także twojego wkładu jako cenne informacje, które pomogą kierować aktualizacjami tuningu więc będzie sporo się działo, a także treści będące Priorytetem naszej aktualizacji tytułu i jej elementów naszych pakietów DLC, które obecnie są w fazie rozwoju.

Aby zabrać głos – po prostu strzelać email do MaxFeedback@rockstargames.com~~pobj. Pozdrawiam wszystkich.

As part of our commitment to support the Max Payne 3 Multiplayer community all summer long and beyond, we’re eager to hear your direct feedback on anything and everything based on these first few days of international online action. As with any good online multiplayer experience, we’ll be continuing to fine tune and balance aspects of the game based on player feedback and based on constant analysis of online metrics. We will be using your input as valuable information to help steer tuning updates we will be making on the fly as well as the content and priority of our title updates and elements of our DLC Packs currently in development.

To have your voice heard – simply fire an email off to MaxFeedback@rockstargames.com. Cheers everyone.

Max Payne 3 – Social Club Crews

Crews Social Club

Tutaj Rockstar pokazał najwyższą klasę. Będzie lepiej widać jak zaczniemy obcować z grą. Jak dotychczas jedyne co mi wiadomo to, że występują jakieś bugi ale te przecież występują wszędzie. Na pewno nie będzie tak, źle i da się grać co zresztą widać. Social Club ma pewne problemy związane z nowymi rozwiązaniami technicznymi strony, chociażby czasem wyskakuje error przy edytowaniu emblematu w Social Club
Leader Crew

Leader

ale miejmy nadzieję, że owe błędy w przyszłych aktualizacjach zostaną poprawione, a my będziemy bezproblemowo korzystać z tego serwisu. Druga sprawa, która mnie ucieszyła to email z wp.pl doszedł, późno ale doszedł dzięki czemu mam dwa konta w Social Club. Postanowiłem, że konto pod nazwą “3D-MP-Killers” etykieta: 3DMP, będzie dla początkujących i zapraszam do tej załogi wszystkich, zarówno graczy Xbox360 jak i PS3 chociaż sam nie przewiduje abym na tym grał ale na PC jako początkujący chętnie zagram. Kolejna sprawa to załoga, którą stworzyłem w celu utworzenia ścisłej czołówki, aktualnie szukam 5 bardziej konkretnych osób bo jedną być może już mam.
CPMC

Payne Moon

Nazwa drugiej załogi to “Payne Moon” etykieta: CPMC i bedzie to hardkorowa załoga więc zaproszenia daje bardziej konkretnym osobom, a także przyjmuje od tych konkretniejszych osób.

3dmp

3d-mp

Here, Rockstar showed the highest class. It will be better seen as the start to associate with the game. So far the only thing I know is that there are any bugs yet but those are everywhere. Will certainly not be so bad and can be played as indeed seen. Social Club has some problems with the new technical solutions, even if sometimes pops up error when editing the emblem in the Social Club, but let’s hope that these errors in future updates will be corrected, and we will easily benefit from this service. The second thing that made me happy to email wp.pl arrived, but arrived too late so I have two accounts in the Social Club. I decided that the account under the name “3D-MP-Killers’ label: 3DMP, will be for beginners and welcome to the crew of all players, both Xbox360 and PS3 even though he does not foresee that I played on the PC but as a beginner willing to play. Another thing is the team that created to form the leading edge, is currently looking for five more specific individuals because one may already have.
Payne Moon

The name of the other crew is “Payne Moon” label: CPMC and it will be a hardcore crew of the invitation so gives a more specific persons, and also takes on those concrete persons.

Max Payne 3 – wersja PC

Max Payne 3 Multiplayer

Pozostaje nam już tylko oczekiwać wersji PC po premierze Max Payne 3 na konsole i zawitanie tego tytułu do Europy. W tym czasie mogłem obejrzeć już sporo filmików na temat samej gry. Będzie mnóstwo akcji, a twórcy chyba przeszli samych siebie chodź w komentarzach do Polskiego filmiku nie było za wiele pochwał i porównywanie Max Payne 3 do GTA 4 jest sporym błędem to ja jestem dobrej myśli bo Max Payne 3 w wersji PC będzie bardziej grywalny niż na Xbox360 czy PS3. Cały czas napływają do mnie różne informacje czy to po obejrzeniu filmiku czy też po przeczytaniu lub znalezieniu czegoś w sieci na gameplayu kończąc. Gra jest niesamowicie udoskonalona i jak na obecne czasy będzie deklasować inne tytuły o podobnej tematyce. W tej grze napakowano tyle wszystkiego, że głowa mała bo jak inaczej można to określić, jak byle drobiazg jest nieziemsko dopracowany. Nawet sam sens grania w tą grę jest uzasadniony bo wszystko dzieje się na najwyższym poziomie i chociaż do realizmu trochę brakuje to trzeba pamiętać, że to nadal jest gra, a takie połączenie gry z elementami realizmu plasują Max Payna 3 na najlepszego shotera tego roku. Bez zbędnego ględzenia po prostu w to zagraj i koniecznie w wersji PC 🙂

Now only remains for us to expect the PC version after the release of Max Payne 3 on the console and this title will come to Europe. During this time, I could already see a lot of videos about the game itself. It will be plenty of action, and perhaps passed developers themselves come in the comments of the Polish movie was not too much praise and comparing Max Payne 3 and GTA 4 is a big mistake then I am hopeful because Max Payne 3 in the PC version is more playable than the Xbox360 or PS3. We are constantly flowing to me some information whether this after watching the movie or after reading or finding something on the network ending gameplay. The game is incredibly refined and as times outclasses other titles with similar content. In this game, packed with everything so that the head a little because how else can be determined, as long as nothing is unimaginably elaborated. Even the sense of playing the game is justified because it all happens at the highest level, and although the realism a little lacking it must be remembered that it is still a game, and such a connection game with elements of realism followed Max Payne 3 for the best shotera this year. Without any winding is simply and necessarily play in the PC version