Max Payne 3 – Level in Multiplayer

Do ekipy przyjmuje tylko ludzi z mikrofonem.

Max payne 3 Multiplayer Headfones Microphone

Czas najwyższy skoczyć na wyższy poziom rozgrywki i przygotować się na rywalizację w trybie Multiplayer. Powoli już kończę fabułę i mam nadzieję tylko, że ilość graczy będzie wzrastać na tej platformie, którą ja preferuje. Pisząc tą krótką notkę posiadam już nowe i wygodne słuchawki z mikrofonem aby móc jeszcze więcej wycisnąć z tej gry, a także abym poczuł, że są ludzie bardziej gramotni i biorą pod uwagę możliwości jakie daje porozumiewanie się między sobą. Niestety w głównej mierze jest tak, że jak nawet jest dostępna ta opcja możliwości podłączenia mikrofonu w grze to bardzo często ale jest to wcale lub prawie nigdy nie wykorzystywane przez ludzi, którzy chyba nie wiedzą co tracą. Więc od dziś jak ktoś przeczyta tą notkę to pamiętać, że do ekipy biorę tylko ludzi ze słuchawkami i mikrofonem ! Przy okazji poruszając gry Rockstar to ostatnie tytuły posiadają już opcje rozmów przez mikrofon. W GTA4 prawie nikt nie rozmawiał więc mam nadzieję, że w Max Payne 3 to się zmieni. Nie bądźcie w tyle i bierzcie przykład z zachodu ! Najbardziej chyba rozwiniętego kraju na świecie…

Przed nami trzy eventy. Kto będzie ? Ze słuchawkami ? Macie jeszcze cztery dni do piątku na drugi z czterech eventów na PC. Możecie sprawdzić terminy tutaj. Podkreślę jeszcze, że do wygrania jest karta graficzna GeForce GTX670, którą sponsoruje Nvidia tylko nie wiem dokładnie za co. Możliwe, że dla najlepszej załogi ale to było by trzeba doczytać na stronie Rockstar. Do usłyszenia wkrótce.

Pamiętajcie też, że godziny eventów są podane według czasu zachodniego więc u nas będzie 6 godzin do przodu !

It’s high time to jump to the next level the game and prepare for the competition in multiplayer mode. Slowly now I’m finishing the story and I hope only that the number of players will grow on this platform, which I prefer. In writing this short note I already have new and comfortable headphones with a microphone to be able to squeeze even more from this game, and I felt that there are people more gramotni and take into account the opportunities offered to communicate with each other. Unfortunately, it is mainly so that even as this option is possible to connect the microphone to play it very often but it is not at all, or almost never used by people who probably do not know what they lose. So from now someone will read this note is to remember that the team only take people with headphones and a microphone! By the way, moving it past Rockstar Games titles have been talking through the microphone options. In GTA4 almost no one spoke so I hope that Max Payne 3 is about to change. Do not be in so much and Take an example from the West! Perhaps the most developed country in the world …
Before us three events. Who will? With headphones? You have four more days until Friday for the second of four events on the PC. You can check the dates here. Emphasize again that to win a GeForce GTX670, which is sponsored by Nvidia just do not know exactly for what. Maybe for the best but it was the crew that one needs to read at Rockstar. Talk to you soon.

Sunday, June 3 (1-4PM EST / 6-9pm BST)
Max Payne 3
For PC

Friday, July 6 (4-7PM EST / 9pm-midnight BST)
Max Payne 3
For PC

Friday, August 17 (4-7PM EST / 9pm-midnight BST)
Max Payne 3
For PC

Thursday, August 30 (4-7PM EST / 9pm-midnight BST)
Max Payne 3
For PC

My Crew for PC.

3D-MP-Killers-Crew

3dmp

3d-mp

Ostatecznie wybrałem załogę pod sympatycznym emblematem 3d-mp z tego względu, że będzie bardziej pasować do wszystkich gier tpp od Rockstar i będzie obejmować także załogę do nadchodzącego powoli GTA V dlatego też polecam wszystkim rodakom, a także z poza naszych granic dołączanie do ekipy aby rozgrywać pierwsze rozgrywki wieloosobowe. Wraz z odblokowywaniem kolejnych rozdziałów fabuły w grze będą odblokowywane różne dodatki, a także tryby multiplayer. Możecie też zerknąć na ekipę Payne Killer gdzie jest wielu członków więc weźmy z nich przykład i miejmy chociaż parę bardzo dobrych graczy aby móc rywalizować z innymi ekipami ; )

Max Payne 3 Multiplayer: Community

Community

Jako część zobowiązania wsparcia Rockstar dla Max Payne 3 wspólnota Multiplayer przez całe lato i poza nim, będzie chętna, aby usłyszeć twój bezpośredni komentarz na temat wszystkiego i wszystkich na podstawie tych kilku pierwszych dni międzynarodowej internetowej akcji. Jak z każdym dobrym doświadczeniem internetowym wieloosobowej rozgrywki, będziemy nadal dostrajać aspekty równowagi w grze w oparciu o opinie graczy i na podstawie stałej analizy online metryki. Będziemy używać także twojego wkładu jako cenne informacje, które pomogą kierować aktualizacjami tuningu więc będzie sporo się działo, a także treści będące Priorytetem naszej aktualizacji tytułu i jej elementów naszych pakietów DLC, które obecnie są w fazie rozwoju.

Aby zabrać głos – po prostu strzelać email do MaxFeedback@rockstargames.com~~pobj. Pozdrawiam wszystkich.

As part of our commitment to support the Max Payne 3 Multiplayer community all summer long and beyond, we’re eager to hear your direct feedback on anything and everything based on these first few days of international online action. As with any good online multiplayer experience, we’ll be continuing to fine tune and balance aspects of the game based on player feedback and based on constant analysis of online metrics. We will be using your input as valuable information to help steer tuning updates we will be making on the fly as well as the content and priority of our title updates and elements of our DLC Packs currently in development.

To have your voice heard – simply fire an email off to MaxFeedback@rockstargames.com. Cheers everyone.

Max Payne 3 – Social Club Crews

Crews Social Club

Tutaj Rockstar pokazał najwyższą klasę. Będzie lepiej widać jak zaczniemy obcować z grą. Jak dotychczas jedyne co mi wiadomo to, że występują jakieś bugi ale te przecież występują wszędzie. Na pewno nie będzie tak, źle i da się grać co zresztą widać. Social Club ma pewne problemy związane z nowymi rozwiązaniami technicznymi strony, chociażby czasem wyskakuje error przy edytowaniu emblematu w Social Club
Leader Crew

Leader

ale miejmy nadzieję, że owe błędy w przyszłych aktualizacjach zostaną poprawione, a my będziemy bezproblemowo korzystać z tego serwisu. Druga sprawa, która mnie ucieszyła to email z wp.pl doszedł, późno ale doszedł dzięki czemu mam dwa konta w Social Club. Postanowiłem, że konto pod nazwą “3D-MP-Killers” etykieta: 3DMP, będzie dla początkujących i zapraszam do tej załogi wszystkich, zarówno graczy Xbox360 jak i PS3 chociaż sam nie przewiduje abym na tym grał ale na PC jako początkujący chętnie zagram. Kolejna sprawa to załoga, którą stworzyłem w celu utworzenia ścisłej czołówki, aktualnie szukam 5 bardziej konkretnych osób bo jedną być może już mam.
CPMC

Payne Moon

Nazwa drugiej załogi to “Payne Moon” etykieta: CPMC i bedzie to hardkorowa załoga więc zaproszenia daje bardziej konkretnym osobom, a także przyjmuje od tych konkretniejszych osób.

3dmp

3d-mp

Here, Rockstar showed the highest class. It will be better seen as the start to associate with the game. So far the only thing I know is that there are any bugs yet but those are everywhere. Will certainly not be so bad and can be played as indeed seen. Social Club has some problems with the new technical solutions, even if sometimes pops up error when editing the emblem in the Social Club, but let’s hope that these errors in future updates will be corrected, and we will easily benefit from this service. The second thing that made me happy to email wp.pl arrived, but arrived too late so I have two accounts in the Social Club. I decided that the account under the name “3D-MP-Killers’ label: 3DMP, will be for beginners and welcome to the crew of all players, both Xbox360 and PS3 even though he does not foresee that I played on the PC but as a beginner willing to play. Another thing is the team that created to form the leading edge, is currently looking for five more specific individuals because one may already have.
Payne Moon

The name of the other crew is “Payne Moon” label: CPMC and it will be a hardcore crew of the invitation so gives a more specific persons, and also takes on those concrete persons.

Max Payne 3 – wersja PC

Max Payne 3 Multiplayer

Pozostaje nam już tylko oczekiwać wersji PC po premierze Max Payne 3 na konsole i zawitanie tego tytułu do Europy. W tym czasie mogłem obejrzeć już sporo filmików na temat samej gry. Będzie mnóstwo akcji, a twórcy chyba przeszli samych siebie chodź w komentarzach do Polskiego filmiku nie było za wiele pochwał i porównywanie Max Payne 3 do GTA 4 jest sporym błędem to ja jestem dobrej myśli bo Max Payne 3 w wersji PC będzie bardziej grywalny niż na Xbox360 czy PS3. Cały czas napływają do mnie różne informacje czy to po obejrzeniu filmiku czy też po przeczytaniu lub znalezieniu czegoś w sieci na gameplayu kończąc. Gra jest niesamowicie udoskonalona i jak na obecne czasy będzie deklasować inne tytuły o podobnej tematyce. W tej grze napakowano tyle wszystkiego, że głowa mała bo jak inaczej można to określić, jak byle drobiazg jest nieziemsko dopracowany. Nawet sam sens grania w tą grę jest uzasadniony bo wszystko dzieje się na najwyższym poziomie i chociaż do realizmu trochę brakuje to trzeba pamiętać, że to nadal jest gra, a takie połączenie gry z elementami realizmu plasują Max Payna 3 na najlepszego shotera tego roku. Bez zbędnego ględzenia po prostu w to zagraj i koniecznie w wersji PC 🙂

Now only remains for us to expect the PC version after the release of Max Payne 3 on the console and this title will come to Europe. During this time, I could already see a lot of videos about the game itself. It will be plenty of action, and perhaps passed developers themselves come in the comments of the Polish movie was not too much praise and comparing Max Payne 3 and GTA 4 is a big mistake then I am hopeful because Max Payne 3 in the PC version is more playable than the Xbox360 or PS3. We are constantly flowing to me some information whether this after watching the movie or after reading or finding something on the network ending gameplay. The game is incredibly refined and as times outclasses other titles with similar content. In this game, packed with everything so that the head a little because how else can be determined, as long as nothing is unimaginably elaborated. Even the sense of playing the game is justified because it all happens at the highest level, and although the realism a little lacking it must be remembered that it is still a game, and such a connection game with elements of realism followed Max Payne 3 for the best shotera this year. Without any winding is simply and necessarily play in the PC version