Steam i Rockstar Games

Steam

Steam i gry Rockstar

Jako, że doczekałem się czasu kiedy to praktycznie żadna aplikacja nie stanowi problemu na moim obecnym komputerze to dzięki temu mogę aktywnie przebywać na wielu stronach i mieć wiele aplikacji w tle oczywiście w miarę zdrowego rozsądku ale nie o tym będzie dzisiejszy artykuł. Bardziej chciałbym się skupić na usłudze Steam, którą także coraz częściej uruchamiam i dzięki temu korzystam z niektórych funkcji tej platformy. Jedną taką funkcją jest możliwość tworzenia grup. Ja także stworzyłem taką grupę dla Max Payne 3 pod adresem i grupę dla GTA V pod tym adresem. dlatego też wszystkich zapraszam, szczególnie graczy na PC aby dołączali do grupy i dzielili się opiniami na temat najnowszej gry od Rockstar. Trzeba też pamiętać, że nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus z uruchamianiem Steam bo nie każdy ma dobry komputer ale każdy może włączyć Steam i dołączyć do grupy jeśli jest prawdziwym fanem Max Payne 3 lub innych gier od Rockstar o podobnej tematyce. W przyszłości prawdopodobnie będzie więcej tytułów i to jak się domyślacie coraz to lepszych więc nie zwlekajcie i twórzcie społeczność na Steam, które też oferuje możliwość powiązania Max Payne 3 ze Steam dzięki czemu znajomi będą wiedzieć, że gracie. Czy to nie jest przekonujące ? Daj znać w komentarzu co o tym myślisz. Pozdrawiam.

Since I have experienced the time when virtually no application is not a problem on my current computer is so that I can stay active on many pages and have many applications in the background, of course, as common sense but this is today’s article. I want to focus more on the Steam service, which also run more frequently and thus to use certain features of this platform. One such feature is the ability to create groups. I also created this group for Max Payne 3 and therefore at all welcome, especially players on the PC that joined the group and shared their views on the latest game from Rockstar. We must also remember that not everyone can afford the luxury of running Steam because not everyone has a good computer but everyone can turn on Steam and join the group if there is a real fan of Max Payne 3, join to group for Max Payne 3 or group for GTA V and other games from Rockstar on similar subjects. In the future probably will be more titles, and you guessed it better and better so do not hesitate to Build a community on Steam, which also offers the possibility of linking Max Payne 3 from Steam so that your friends will know that you play. Is not that convincing? Let me know in comments what you think. Greetings.

IV:MP 0.1 T4 prace idą pełną gębą

Nareszcie jakieś doniesienia od developerów IV:Multiplayer.

Wut What? Myślano, że ludzie są już martwi o:

iv;multiplayer

Cieszymy się teraz wszyscy, że prace zostały wznowione nad IV: MP 0,1 T4 nadal ze względu na przyczyny, że nasz deweloper adamix jest ponownie w stanie poświęcić część swojego czasu nad kodem IV: Multiplayer, lecz także z powodu naszego najnowszego dewelopera @ Mon. Dzięki ich pomocy i wsparciu ze strony społeczności jesteśmy znowu w stanie przekształcić 0.1 w wersję grywalną i stabilną.

Istnieje mnóstwo nowych funkcji dla skrypterów które można zobaczyć w wiki oznaczone napisem “Google Code”. Jeszcze raz chciałbym przedstawić nasze nights builds. Te wersje są naszymi najnowszymi wersjami rozwojowymi, które zawierają nowe funkcje, ale mogą być również nieco niestabilne. Polecamy je wypróbować, jeśli chcesz zaś skrypt z wszystkimi najnowszymi funkcjami, ale nie używać ich na publicznych serwerach. Można je zdobyć na http://nightly.iv-m.com/~~pobj.

Więc jakie ulepszenia Oprócz nowych funkcji skryptowych są tam rzeczywiście w IV: MP 0,1 T4?
Jest wiele poprawek, które sprawiają, że ​​IV: MP 0,1 T4 jest najbardziej stabilną wersją jaka kiedykolwiek wyszła!
Oprócz tego pracujemy nad optymalizacją od podstaw synchronizacji która powinna uczynić, a także wyglądać o wiele lepiej niż wcześniej.
Trzecią rzeczą nad którą pracujemy to damageable (czyt. demejdż, prawdopodobnie uszkodzenia) pojazdów. To jest coś co ludzie chcą od dłuższego czasu i jesteśmy szczęśliwi, że mamy to w T4. Chociaż nie ma deformacji samochodów to teraz jeszcze większa ilość ich uszkodzeń powinna być synchronizowana.

Na koniec ale nie jako ostatnie chciałbym przedstawić, że teraz macie do wyboru pełną synchronizację broni, w tym pokrywy i Driveby. Oznacza to,że jesteśmy w stanie w końcu przeprowadzać odpowiednie rozgrywki deathmatches jak w oryginalnym GTA IV multiplayer !!!. Woho !!! Cóż za cudowna wiadomość ; )

Wideo z AIM-sync w IV: MP 0,1 T4
IV: MP 0,1 T4 – Aim Sync – Synchronizacja celowania

Jeśli jesteście zainteresowani pełną listą zmian można udać się na http://code.iv-m.com/~~pobj
Więc można zadać sobie pytanie: Kiedy IV: MP 0,1 T4 będzie gotowy? Jak zwykle: Tak szybko jak to jest tylko możliwe.

Dziękuję za wsparcie w ostatnich miesiącach i nie tracić nadziei w naszym zespole.
kliknij tutaj aby przejść do forum, aby dodać komentarz

Projekt iv:multiplayer ugrzązł

IV:Multi

Trzeba śmiało powiedzieć, że ostatnio niewiele się dzieje w tym projekcie czego zresztą nie trudno zauważyć. Dopieszczanie różnych elementów jak wiadomo nie jest takie łatwe, ani krótkie jakby się zdawało. Podobno nawet ostatnio mniej osób sprawuje pieczę nad tym projektem więc tym bardziej postęp jest mniej widoczny i powolny aż chciało by się rzec aby coś porządnie ruszyło ale nie zanosi się na to bo szkoła, praca często uniemożliwia poświęcanie czasu nad mało dochodowym projektem bo w końcu wszystko powstaje za darmo dzięki developerom , którzy wkładają swój cenny czas w cały projekt. Ludzi zaangażowanych też jest mało co uniemożliwia jakiś większy postęp.

We must say that last much happens in this project, which indeed is not hard to see. Refine the various elements, as we know it is not an easy or short as it looks. Apparently, even recently, fewer people takes care of this project so that more progress is less visible and slow to speak, wanted to be moved to do something decent but not likely to do so for school, work often makes it impossible to devote enough time on the project profitable because in the end everything created for free by developers who put their valuable time in the entire project. People involved it is nearly impossible any more progress.

Help us testing!

ENG

I am happy announce, that the work on IV:MP is still going on fluently. We’ve decided to spend our time on fixing bugs which occur at the moment in order to release an update, called IV:MP 0.1 T4, very soon.

So what we still need are people who test our work and report whatever is bugged. How can you exactly help?
Download the latest IV:MP nightly at http://nightly.files.iv-multiplayer.com/
Grab some of your friends and join on a server you made
Test your script or just freeroam. If you notice any bug write it down and report it on our bugtracker (http://bugs.iv-multiplayer.com)

You think testing is too boring? You could also help us and become a cooperated developer! How does that work?
Simply download the sourecode, go to the bugtracker and fix some bugs. When finished that, send jenksta a PM including your svn patch and voila: You contributed to IV:MP.
Whoever helps us by either testing or developing might be able to get a special rank on the forums as a little “thank you” present.

If more people contribute I am sure that we’ll have a release in the upcoming weeks.

Thank you for your support.

Your IV:MP team.

PL

Cieszę się bo informujemy, że prace nad IV: MP trwają nadal płynnie. Zdecydowaliśmy się aby spędzić czas na poprawianiu błędów, które występują w tej chwili w celu wydania aktualizacji bardzo szybko, zwanej IV: MP 0.1 T4.

Więc to co musimy jeszcze zrobić to zachęcić ludzi, którzy testują naszą modyfikację dotychczasowej pracy i udzielają raportów. Jak można dokładnie pomóc?
Pobierz najnowszą wersje IV: MP nighty z http://nightly.files.iv-multiplayer.com/
Zaproś niezwykłych znajomych i dołącz na serwerze który zrobiłeś
Testuj skrypty, swoją mapę lub po prostu freeroam. Jeśli zauważysz jakiś błąd napisz nam i zgłoś go w naszym systemie (http://bugs.iv-multiplayer.com)

Myślisz, że testowanie jest zbyt nudne? Możesz także pomóc nam i stać się współpracownikiem autora! Jak to działa?
Wystarczy pobrać sourecode, przejść do bugtracker i naprawić kilka błędów. Po zakończeniu wyślij do jenksta PM z tym plasterem (czyt. paczem) svn i voila: Przyczyniłeś się do IV: MP.
Kto pomaga nam albo testuje lub rozwija może być w stanie uzyskać specjalną rangę na forum, a także może otrzymać małe “dziękuję”.

Jeśli więcej osób będzie mieć swój udział w projekcie to jestem pewien, że będziemy mieli premierę w nadchodzących tygodniach.

Dziękujemy za wsparcie.

Twój zespół IV:MP.

http://forum.iv-multiplayer.com/index.php?topic=4780.msg40462;boardseen#new

Brief Lull – iv:multiplayer project

Witam użytkowników forum,

Jak można zauważyć – rozwój moda, IV: MP zamarł z powodu braku rozwoju. Chcielibyśmy przeprosić za spowolnienie rozwoju. Musisz myśleć o tym, jak daleko zaszliśmy w rozwoju modyfikacji i jak tylko niewielka ilość pozostaje do wykonania zanim dojdzie do solidnej działającej wersji dotychczasowej pracy, stabilne wydanie wszystkich powinno ucieszyć.

Było ciężko – tak jak teraz, gdzie rozwój moda jest w spoczynku oraz bardzo dobre czasy, gdzie było dużo rozwoju. Potrzebujemy wsparcia ze strony członków społeczności, aby IV: MP odniosło sukces i osiągnąć sukces i aby było przyjemne dla Ciebie, dla użytkownika końcowego.

To o co Cię prosimy to wytrzymać, wciąż tu jesteśmy i staramy się postępować, ale bez programistów, którzy pracują, tkwimy. Prosimy o cierpliwość członków zespołu, którzy próbują bardzo trudno utrzymać spokój i ciepło, przyjazność społeczności, które każdy ma.

Jak wiesz – IV: MP jest open source w serwisie Google Code, to sprawia, że ​​możliwe dla wszystkich, którzy mogą pomóc nam rozwijać i kontynuować rozwój moda. Pytam, do społeczności, którzy mogą rozwijać, aby pomóc nam rozwinąć ten mod i stworzyć stabilne wydanie, gdzie każdy będzie mógł się dobrze bawić i lubić grać z innymi w społołeczności.

Jeśli chcesz pomóc w rozwoju albo przyłączyć się do naszego kanału IRC w irc.gtanet.com kanał # ivmp lub PM mi (Cameron) lub Sebihunter po więcej informacji w jaki sposób można nam pomóc.

Wszystkie pomoce do IV: MP będą bardzo mile widziane przez zespół IVMP i członków społeczności.

Dziękuję za przeczytanie tego i mam nadzieję, że nadal będzie używane IVMP przez społeczność w przyszłości.

dzięki,
Cameron i zespół IVMP

Hello forum members,

As you may have noticed – development of the mod, IV:MP has came to a standstill due to lack of development. We would like to apologise for the slowdown of the development. You have to think about how far we have came in this mods development and how only a small amount is left to complete before there is a working, stable release for all to enjoy.

There have been hard time – like now, where the mod development is at a standstill along with very good times where there was lots of development. We need the support of the community members to allow IV:MP to succeed and become successful and enjoyable for you, the end user.

What we ask of you is to hold on, we are still here and are trying to progress, but without developers that do work, we are stuck. Please be patient as the team members who do try are trying very hard to keep peace and a warm, friendly community that everyone enjoys.

As you know – IV:MP is open source on google code, this makes it possible for all who can develop to help us and continue the development of the mod. I’m asking to the community who can develop, to help us develop this mod and produce a stable release where everyone will be able to have a good time and enjoy playing with others in the community.

If you would like to help develop either join our IRC channel at irc.gtanet.com channel #ivmp or PM me (Cameron) or Sebihunter for more information on how you can help us.

All help towards IV:MP will be greatly appreciated by the IVMP team and community members.

Thank you for reading this and I hope you continue to have fun in IVMP and the community in the future.

Thanks,
Cameron and the IVMP team

Information Regarding Open Source..

.. Development

 IV: kod źródłowy MP jest otwarty dla wszystkich więc proszę o przeczytanie poniższych informacji:
Jeśli chcesz wyświetlić kod źródłowy to proszę przejść do strony projektu GoogleCode (tutaj).
Jeśli chcesz sprawdzić kod źródłowy a następnie pobrać klienta subversion (jak np. TortoiseSVN i przeczytaj pomoc w GoogleCode Źródła na stronie (tutaj).
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie można skompilować lub uruchomić IV: MP kodu źródłowego lub IV: MP nightly, nie należy także prosić o pomoc w ten sposób albo na irc, forum lub deweloperów. Należy albo cierpliwie czekać na poprawkę, oficjalną wersję lub sporządzić szczegółowy raport o błędzie w bug tracker, o (tutaj).
Jeśli chcesz pomóc w rozwoju IV: MP należy dokonać poprawek obalenia zmiany obecnej wersji(Aby uzyskać pomoc jak to robić z GUI klientem TortoiseSVN zobacz tutaj) i dostarczyć go do jednego z programistów za pośrednictwem forum PM (lub porozmawiać ze mną (jenksta) na IRC, jeżeli jestem dostępny). Plaster (czyt. patch) zostanie zweryfikowany i jeśli to możliwe, zostanie wdrożony do IV: MP kodu źródłowego. Jeśli w pewnym momencie poczujemy, że przyczyniłeś się wystarczająco do IV: MP w postaci plastrów (czyt. patchów) mamy podstawy uważać, że jesteś ok co daje dostęp do pełnienia repozytorium kodu źródłowego.
Niestosowanie się do żadnej z wymienionych postanowień będzie skutkować ostrzeżeniem i jeśli konsekwentnie będzie ponaglane, zakazem.

Dziękujemy za współpracę.

As the IV:MP source code is now open to everybody please read the following information:

  • If you wish to view the source code go to our GoogleCode project page (Found here).
  • If you wish to check out the source code then download a subversion client (Such as TortoiseSVN and read the help on the GoogleCode Source Checkout page (Found here).
  • If for any reason whatsoever you cannot compile or run the IV:MP source code or an IV:MP nightly then please do not ask for help in doing so either on irc, the forum or from the development team. Either wait patiently for a fix or an official release, or make a detailed bug report in out bug tracker (Found here).
  • If you would like to help in the development of IV:MP then please make a subversion patch of your changes (For help with doing that with TortoiseSVN GUI client see here) and submit it to one of the developers via forum PM (Or speak to me (jenksta) on IRC if i am available). Your patch will then be reviewed and if possible committed to the IV:MP source code respository. If at some time we feel you have contributed enough to IV:MP in the form of subversion patches we will then consider giving you commit access to our source code repository.
  • Failure to abide by any of the terms above will result in a warning and if consistent, a ban.

Welcome in Realism Power Multiplayer Games – wprowadzenie

Informacja o stanie

Witajcie na stronie!

Ta strona, którą macie obecnie przed oczami jest szczególnie o grach Rockstar oraz z naciskiem na opcje społecznościowe i grę multiplayer ale nie zabraknie także mnóstwa informacji z innych ciekawych gier w których opcje społecznościowe są także wysoko rozwinięte 🙂

Zapraszam was wszystkich gorąco do śledzenia nas na facebooku lub na Google Plus, a także bloga 3d-mp.blogspot.com.

Teraz trochę na temat IV-Multiplayer.

Currently, the work goes slowly but steadily.

Rok 2009

IV: Multiplayer (IV: MP) jest modyfikacją do gry Grand Theft Auto: IV (GTA IV), założoną pod koniec 2009 roku. Przedstawia GTA IV jako alternatywną grę wieloosobową. Można w nią grać przez internet (LAN). Musisz posiadać jednak oryginalne GTA: gre PC IV, aby grać w IV: MP.

W IV: MP jesteś w stanie zrobić niemal wszystko, co można zrobić w trybie single player GTA IV. IV: MP oferuje możliwość tworzenia własnych skryptów w różnych trybach. Istnieje wiele trybów gry, które posiadają szereg różnych finkcji i co ciekawe można je samemu robić. Wiele z nich jednak nie jest możliwe w trybie single player.

Jak wszyscy wiemy lub nie wiemy iv-multiplayer zaczął powstawać pod koniec 2009 roku aż do dnia dzisiejszego. Ciągle w jakimś stopniu prace nad tą modyfikacją do GTA 4 idą do przodu ale jeszcze wiele zostało do zrobienia. Jednak już dziś można śmiało poznawać nowe serwery bogate w różnej maści skrypty, które to w pewien unikalny dla danego serwera sposób wzbogacają go o nowe funkcje i możliwości.

Należy także mieć na uwadze, że serwery mają ściśle określoną tematykę rozgrywki gdzie obecny podział przedstawia się w następujący sposób: Free Mod, Deatchmach, TeamDeathmach, RPG, Role Play, Stunt Mod, Party Mod, Race Mod, a także nasza mapa tworzona od podstaw nawiązująca do Role Play lecz nieco odbiegająca od tego gatunku. Obecnie cały serwer i skrypty są dostosowane do obecnej wersji multiplayer. Z czasem się to zmieni gdy multiplayer nabierze tempa rozwoju.

Obecnie także na serwerach gra niewiele osób głównie dla rozrywki czyli sama społeczność fanów w tym głównie bardzo młodzi ludzie, którzy tak naprawdę nie wiedzą jeszcze do końca czego oczekiwać od serwera. Główne oczekiwania nas wszystkich skupiają się przede wszystkim na dobrej synchronizacji wystrzałów z broni względem gracza oraz poprawieniu jak największej ilości błędów aby te nam nie przeszkadzały podczas gry. W obecnym stadium iv-multiplayer odbiega sporo od ideału i jest daleko za murzynami (;x). Całe szczęście, że pojazdy świetnie się poruszają x d

Trzeba przyznać, że ostatnio niewiele się dzieje na scenie ale nie znaczy to, że prace zostały zatrzymane. Widać ciągłe zmiany i ukazywanie się różnych aktualizacji jak chociażby Bug Tracker, który został stworzony w celu eliminacji obecnych, a także nowych błędów często związanych z nowymi rozwiązaniami, a także ograniczeniami obecnej wersji w języku squirell.

Rok 2015

Nie mam pojęcia co będzie z IV-Multiplayer, a obecnie networked-iv ale GTA V za chwilę wyważy drzwi i nie będzie co zbierać z wcześniejszych tytułów.

Spodziewajcie się też wielu informacji z innych ciekawych gier. Do usłyszenia i gorąco pozdrawiam 🙂