Max Payne 3 Multiplayer: Community

Community

Jako część zobowiązania wsparcia Rockstar dla Max Payne 3 wspólnota Multiplayer przez całe lato i poza nim, będzie chętna, aby usłyszeć twój bezpośredni komentarz na temat wszystkiego i wszystkich na podstawie tych kilku pierwszych dni międzynarodowej internetowej akcji. Jak z każdym dobrym doświadczeniem internetowym wieloosobowej rozgrywki, będziemy nadal dostrajać aspekty równowagi w grze w oparciu o opinie graczy i na podstawie stałej analizy online metryki. Będziemy używać także twojego wkładu jako cenne informacje, które pomogą kierować aktualizacjami tuningu więc będzie sporo się działo, a także treści będące Priorytetem naszej aktualizacji tytułu i jej elementów naszych pakietów DLC, które obecnie są w fazie rozwoju.

Aby zabrać głos – po prostu strzelać email do MaxFeedback@rockstargames.com~~pobj. Pozdrawiam wszystkich.

As part of our commitment to support the Max Payne 3 Multiplayer community all summer long and beyond, we’re eager to hear your direct feedback on anything and everything based on these first few days of international online action. As with any good online multiplayer experience, we’ll be continuing to fine tune and balance aspects of the game based on player feedback and based on constant analysis of online metrics. We will be using your input as valuable information to help steer tuning updates we will be making on the fly as well as the content and priority of our title updates and elements of our DLC Packs currently in development.

To have your voice heard – simply fire an email off to MaxFeedback@rockstargames.com. Cheers everyone.

Max Payne 3 – Social Club Crews

Crews Social Club

Tutaj Rockstar pokazał najwyższą klasę. Będzie lepiej widać jak zaczniemy obcować z grą. Jak dotychczas jedyne co mi wiadomo to, że występują jakieś bugi ale te przecież występują wszędzie. Na pewno nie będzie tak, źle i da się grać co zresztą widać. Social Club ma pewne problemy związane z nowymi rozwiązaniami technicznymi strony, chociażby czasem wyskakuje error przy edytowaniu emblematu w Social Club
Leader Crew

Leader

ale miejmy nadzieję, że owe błędy w przyszłych aktualizacjach zostaną poprawione, a my będziemy bezproblemowo korzystać z tego serwisu. Druga sprawa, która mnie ucieszyła to email z wp.pl doszedł, późno ale doszedł dzięki czemu mam dwa konta w Social Club. Postanowiłem, że konto pod nazwą “3D-MP-Killers” etykieta: 3DMP, będzie dla początkujących i zapraszam do tej załogi wszystkich, zarówno graczy Xbox360 jak i PS3 chociaż sam nie przewiduje abym na tym grał ale na PC jako początkujący chętnie zagram. Kolejna sprawa to załoga, którą stworzyłem w celu utworzenia ścisłej czołówki, aktualnie szukam 5 bardziej konkretnych osób bo jedną być może już mam.
CPMC

Payne Moon

Nazwa drugiej załogi to “Payne Moon” etykieta: CPMC i bedzie to hardkorowa załoga więc zaproszenia daje bardziej konkretnym osobom, a także przyjmuje od tych konkretniejszych osób.

3dmp

3d-mp

Here, Rockstar showed the highest class. It will be better seen as the start to associate with the game. So far the only thing I know is that there are any bugs yet but those are everywhere. Will certainly not be so bad and can be played as indeed seen. Social Club has some problems with the new technical solutions, even if sometimes pops up error when editing the emblem in the Social Club, but let’s hope that these errors in future updates will be corrected, and we will easily benefit from this service. The second thing that made me happy to email wp.pl arrived, but arrived too late so I have two accounts in the Social Club. I decided that the account under the name “3D-MP-Killers’ label: 3DMP, will be for beginners and welcome to the crew of all players, both Xbox360 and PS3 even though he does not foresee that I played on the PC but as a beginner willing to play. Another thing is the team that created to form the leading edge, is currently looking for five more specific individuals because one may already have.
Payne Moon

The name of the other crew is “Payne Moon” label: CPMC and it will be a hardcore crew of the invitation so gives a more specific persons, and also takes on those concrete persons.

Max Payne 3 – wersja PC

Max Payne 3 Multiplayer

Pozostaje nam już tylko oczekiwać wersji PC po premierze Max Payne 3 na konsole i zawitanie tego tytułu do Europy. W tym czasie mogłem obejrzeć już sporo filmików na temat samej gry. Będzie mnóstwo akcji, a twórcy chyba przeszli samych siebie chodź w komentarzach do Polskiego filmiku nie było za wiele pochwał i porównywanie Max Payne 3 do GTA 4 jest sporym błędem to ja jestem dobrej myśli bo Max Payne 3 w wersji PC będzie bardziej grywalny niż na Xbox360 czy PS3. Cały czas napływają do mnie różne informacje czy to po obejrzeniu filmiku czy też po przeczytaniu lub znalezieniu czegoś w sieci na gameplayu kończąc. Gra jest niesamowicie udoskonalona i jak na obecne czasy będzie deklasować inne tytuły o podobnej tematyce. W tej grze napakowano tyle wszystkiego, że głowa mała bo jak inaczej można to określić, jak byle drobiazg jest nieziemsko dopracowany. Nawet sam sens grania w tą grę jest uzasadniony bo wszystko dzieje się na najwyższym poziomie i chociaż do realizmu trochę brakuje to trzeba pamiętać, że to nadal jest gra, a takie połączenie gry z elementami realizmu plasują Max Payna 3 na najlepszego shotera tego roku. Bez zbędnego ględzenia po prostu w to zagraj i koniecznie w wersji PC 🙂

Now only remains for us to expect the PC version after the release of Max Payne 3 on the console and this title will come to Europe. During this time, I could already see a lot of videos about the game itself. It will be plenty of action, and perhaps passed developers themselves come in the comments of the Polish movie was not too much praise and comparing Max Payne 3 and GTA 4 is a big mistake then I am hopeful because Max Payne 3 in the PC version is more playable than the Xbox360 or PS3. We are constantly flowing to me some information whether this after watching the movie or after reading or finding something on the network ending gameplay. The game is incredibly refined and as times outclasses other titles with similar content. In this game, packed with everything so that the head a little because how else can be determined, as long as nothing is unimaginably elaborated. Even the sense of playing the game is justified because it all happens at the highest level, and although the realism a little lacking it must be remembered that it is still a game, and such a connection game with elements of realism followed Max Payne 3 for the best shotera this year. Without any winding is simply and necessarily play in the PC version

Projekt iv:multiplayer ugrzązł

IV:Multi

Trzeba śmiało powiedzieć, że ostatnio niewiele się dzieje w tym projekcie czego zresztą nie trudno zauważyć. Dopieszczanie różnych elementów jak wiadomo nie jest takie łatwe, ani krótkie jakby się zdawało. Podobno nawet ostatnio mniej osób sprawuje pieczę nad tym projektem więc tym bardziej postęp jest mniej widoczny i powolny aż chciało by się rzec aby coś porządnie ruszyło ale nie zanosi się na to bo szkoła, praca często uniemożliwia poświęcanie czasu nad mało dochodowym projektem bo w końcu wszystko powstaje za darmo dzięki developerom , którzy wkładają swój cenny czas w cały projekt. Ludzi zaangażowanych też jest mało co uniemożliwia jakiś większy postęp.

We must say that last much happens in this project, which indeed is not hard to see. Refine the various elements, as we know it is not an easy or short as it looks. Apparently, even recently, fewer people takes care of this project so that more progress is less visible and slow to speak, wanted to be moved to do something decent but not likely to do so for school, work often makes it impossible to devote enough time on the project profitable because in the end everything created for free by developers who put their valuable time in the entire project. People involved it is nearly impossible any more progress.